zaterdag 31 mei 2014

Nieuwe fotohut klaar voor gebruik!

Wat begon als een relatief simpel plan, nam langzamerhand steeds grotere vormen aan. Een beetje zoals een verbouwing die altijd langer duurt en meer kost dan voorzien.... Het idee was een fotohut te bouwen die me de mogelijkheid bood om zoveel mogelijk vogelsoorten op 1 dag te fotograferen. Een kort beeldverslag van de voorbije maanden werk vind je hier.

In mei heb ik dan de fotohut aangelegd die ik best kan omschrijven als de 'multisoortenhut'. Het is een erg grote, lage fotohut die aan 3 zijden open is om te kunnen fotograferen. Er is ruimte voor 3-4 fotografen. De voorbije week werd voor het eerst vanuit de hut gefotografeerd door fotografen die eerder al in m'n bos-fotohut te gast waren en in de vroege ochtenduren ook al enkele malen door mezelf. Hoewel alles nog maar net is aangelegd en er de voorbije maanden hard gewerkt (en dus verstoord) werd, zijn op enkele dagen tijd al 31 soorten vogels gefotografeerd, een resultaat dat mag gezien worden! Bovendien werden nog eens 14 soorten vlakbij gezien/gehoord waaronder een op enkele meters boven de hut roepende Koekoek, zingende Spotvogel, Grasmus, Putter enz...

Hieronder geef ik per fotoluik de nodige info over wat je er precies kan verwachten per seizoen.

LUIK 1 - Visvijver, slikrand, rietkraag

Dit luik is nog volop in ontwikkeling. Het Riet en enkele 100en moerasplanten werd pas aangeplant en zal pas op het einde van de zomer de normale hoogte bereiken. In de vijver werden enkele 100en inheemse vissen uitgezet waarop de al aanwezige Blauwe Reigers meteen reageerden. In de loop van de zomer moet normaal gezien ook de in de buurt aanwezige IJsvogel deze nieuwe bron van voedsel gaan ontdekken. De vijver is te ondiep voor duikeenden, maar soorten als Wilde Eend, Krakeend, Wintertaling, Slobeend, Mandarijneend, Meerkoet, Waterhoen en eventueel Dodaars behoren zeker tot de mogelijkheden, al dan niet met jongen. Blauwe Reiger is een dagelijkse gast, maar in de loop van het najaar neemt de kans toe op het af en toe opduiken van Grote Zilverreiger. Indien de winter koud genoeg is en ik er bovendien in slaag een ijsvrij wak te onderhouden, is zelfs Roerdomp niet onmogelijk. Voor die laatste soort moet eerst de rietkraag nog flink gaan uibreiden.
Voorlopig is er echter behoorlijk wat slik ter beschikking voor de vogels en in de loop van juni plan ik bovendien nog een slik-eiland aan te leggen in het midden van de plas. Hierop verwacht ik verschillende soorten kwikstaarten (Grote Gele Kwikstaart kwam al een kijkje nemen en is quasi zeker tijdens de trek in september-oktober), steltlopers en rustende eenden. Wanneer de vegetatie verder ontwikkelt, zijn Waterral en Porseleinhoen het ultieme doel voor dit luik. Zangvogels als Kleine Karekiet, Bosrietzanger en mogelijk ook Blauwborst zullen er wellicht iets langer over doen om de locatie te koloniseren. Het geheel zal de komende jaren nog sterk veranderen. Zo plan ik een verdere vergroting van de vijver en de plas-dras zone. Naar verwachting zal de soortensamenstelling voor dit luik dan ook elk jaar anders zijn.

LUIK 2: Klein zoetwatermoeras en vispaaiplaats

Voor dit luik, dat omwille van de lichtinval vooral vanaf de namiddag kan gebruikt worden, verwacht ik deels dezelfde soorten als voor luik 1, maar de setting is er wat kleurrijker met afhankelijk van het seizoen bloeiende watergentiaan, waterdrieblad, dotterbloem, pijlkruid enz... Dit luik heeft bovendien uitzicht op een ijsvogel-broedwand. Onder water werd met kiezels een plek gecreëerd waar de aanwezige Elrits zijn eieren kan afzetten. Allerlei eenden met jongen gebruiken deze ondiepte als doorgang naar de grotere vijver. In het najaar en de winter zijn in de beek achteraan Watersnippen en Bokjes aanwezig. Met wat geluk komen zijn uiteindelijk ook voor dit fotoluik terecht. Momenteel is de kleine plas ook in gebruik als badderplaats bij verschillende soorten duiven. Turkse Tortel, Houtduif en Holenduif zijn erg algemeen, maar ook Zomertortel komt hier nog voor en zingt dagelijks boven en nabij de fotohut. Indien Waterral en Porseleinhoen voor dit luik foerageren zal dat ongetwijfeld mooie beelden opleveren.

LUIK 3: Klassieke boshut-setting

Voor dit luik strekt zich op ooghoogte een kleine poel uit van zo'n 6m lang en 2.5m breed. Rond de poel staan een aantal dode wilgen, maar ook enkele mooie Zwarte Elzen en een erg hoge Zomereik. Groene Specht heeft dit voorjaar gebroed in één van die wilgen, Spreeuwen broeden talrijk, Spotvogel zingt in het struweel, Koekoek is dagelijks aanwezig (maar voorlopig nog niet fotografeerbaar).... In vergelijking met de meer klassieke boshutten waar de focus veelal ligt op echte bosvogels als Appelvink, Goudvink, Kruisbek enz..., is deze toch geheel anders van opzet. Dit perceel ligt immers tussen een groter moerasreservaat en uitgestrekt landbouwgebied. De te verwachten soorten voor dit boshut-luik zijn niet alleen afwijkend van de klassieke hutten, maar bovendien kan de diversiteit er hoog zijn. De voorbije week werden op enkele uren tijd voor dit ene luik al de volgende soorten gefotografeerd/waargenomen: Vink-Groenling-Sijs-Turkse Tortel-Holenduif - Houtduif-Zomertortel-Wilde Eend met jongen-Waterhoen-Bruine Rat-Gaai-Kauw-Ekster-Zwarte Kraai-Spreeuw-Grote Bonte Specht-Zwartkop-Tjiftjaf-Fitis-Koolmees-Pimpelmees-Staartmees-Boomkruiper-Heggenmus-Zwarte Roodstaart-Winterkoning-Roodborst-Merel-Zanglijster. Vandaag waren in de bomen rond de poel heel wat Kneus aanwezig en in de namiddag zat er eentje tussen de aanwezige Groenlingen op de voederplaats. Op die voederplaats zullen wellicht ook soorten als Putter (broedvogel op en rond het perceel), Rietgors, Kramsvogel, Koperwiek, enz... afkomen. In de winterperiode is er kans op Patrijs en Geelgors.

PRAKTISCH

Hoewel ik uiteraard zelf zoveel mogelijk op het terrein ga fotograferen, zal deze hut ook gehuurd kunnen worden door geïnteresseerde fotografen. 2-3 personen is ideaal, maar ook 4 is mogelijk. Mail me vrijblijvend voor meer info en beschikbaarheid.
De foto-luiken zijn allen voorzien van spiegelend glas waardoor je een panoramisch zicht hebt op de setting en er niets aan je aandacht ontsnapt. Indien je liever niet door glas fotografeert, bestaat de mogelijkheid (voor luik 1 en 3) om het glas op te klappen en te vervangen door een camo-net. Alle mogelijke lenzen-combinaties kunnen gebruikt worden, maar een combinatie van vaste brandpunt (300-600mm) en een zoom is ideaal. Voor luik 3 fotografeer je vanuit een comfortabele stoel met behulp van statief. De andere luiken zijn op het niveau van de vijver gebouwd waardoor je hier liggend of met behulp van een hoekzoeker werkt.
Er is electriciteit in de hut waardoor het ook in de winter gezellig warm kan zijn.

Noot: Er is geen sanitair op het terrein.

Hierbij alvast enkele beelden ter illustratie. een groeiend aantal beelden vanop deze locatie kan je steeds bekijken op deze link.

Aanleg van de vispaaiplaats en één van de ijsvogelwanden

Zicht op fotohut, visrijke vijver en slikrand. In de loop van juni wordt nog een klein eilandje aangelegd voor de hut.

Dagelijks aanwezig, soms op een afstand, soms te dichtbij, maar kopportretjes kunnen ook mooi zijn!

Mandarijneend, voorlopig de meest kleurrijke soort voor luik 1 van de hut.

Jonge Wilde Eend voor luik 3

De voorbije week werden 4 verschillende families Wilde Eend geteld, elk met in grootte variërende jongen.

Onvermijdelijk voor een fotohut in moerassig gebied: Bruine Rat

Groepen duiven komen vaak baden in de grotere vijver. Steeds onrustig en op hun hoede voor gevaar. Deze twee vlogen op voor twee ruziënde Blauwe Reigers.

Er wordt gevoederd voor de hut, maar door de plaatsing van luik 3 krijg je dit voer niet in beeld en bestaat de mogelijkheid dit soort 'doorkijkjes' te maken.

Gaai, aanwezig vanaf de eerste test-sessie

Overal rond de hut strekt zich water uit. Nochtans wordt de drinkvijver, nauwelijks enkele weken na de aanleg, al behoorlijk goed gebruikt.
Holenduif, talrijk aanwezig en momenteel broedend in een nestkast boven de fotohut.

Groenling, talrijk aanwezig en momenteel druk doende om reeds uitgevlogen jongen te voederen.

Jonge Sijs. Deze verwacht ik, samen met Barmsijzen en Putters, eerder in het najaar in de talrijke Elzen rond de hut. Maar het kan dus blijkbaar ook al vroeger.

Spreeuwen broeden op verschillende plaatsen in de oude nestgaten van Groene Specht en in half verrotte wilgen. De jongen komen geregeld poseren, de adulten iets minder vaak. 's Avonds komen momenteel enkele 10-en vogels slapen in de hoge bomen rond de hut.

Zwartkop-vrouwtje, meteen aanwezig op de eerste testsessie

Mandarijneend in de zich nog ontwikkelende moerasvegetatie.
De startsituatie: ondertussen onherkenbaar veranderd!